බරක් එසවීමේදී ඇති වන කොන්දේ වේදනාව සමනය කිරීමට මෙම ක්‍රම භාවිතා කරන්න.

බර එසවීමේදී නිවැරදි ඉරියව් භාවිතා නොකළහොත් කොන්දේ වේදනාව ඇති වීම සාමාන්‍ය දෙයකි.එම නිවැරදි ඉරියව් ඔබ මිට පෙර නොදැන සිටින්නට ඇත.මෙහි දක්වා ඇති ආකාරයට නිවැරදිව බර එසවීමේ නිරත වන්න.ඔබට කුමන හෝ වේදනාවක් ඇති නොවේවි.
1.තුනටිය පහතට නොනවා බර ඔසවන්න

.

මෙහිදී ඇන තියා වාඩි වීම මෙන් බර ඉසිලීම ආරම්භ නොකරන්න.ඇන තියා වැඩි වීමේදී ඔබේ ශරීරය ලිවර කිහිපයක් මෙන් ක්‍රියාත්මක වනු ඇත.එමෙන්ම ශරීරයේ බර සම්පුර්ණයෙන් වෙනස් පිහිටුමකට රැගෙන යයි.

මෙම ඉරියව්වේ අදහස වන්නේ බර එසවීමේදී ඔබේ දෙපා වෙත වැඩි කාර්යක් ලබා දෙන්න.පසුපස පෙදෙස නිදහස් කරන්න.

2.දෑස් පහතට යොමු නොකරන්න.

බරක් එසවීමේදී හිස නිදහස් පිහිටුමක තබා ගෙන මදක් ඉහලින් ඇති යම් දෙයක් දෙස දෑස් යොමු කරන්න.මෙය ඔබ නැගී සිටිය පසු උරහිස් මට්ටමේ උසකින් තිබීම ප්‍රමාණවත් වේ.

3.බර ඇදීමට ලක් කරන්න

.

බර ඇදීමට බිමට නැවුණු පසු එය තමන් දෙසට අදින්න.වැලමිට ඔබේ උකුල මත ගැටෙන අවස්ථාවේදි නැගී සිටින්න.

4.තුනටිය පෙදෙස වෘතාකාර ලෙස නොනවන්න.

මෙහිදී තුනටිය පෙදෙස හොඳින් ඇදීමට ලක් කල යුතුය.පිට කොන්ද නිදහස් ලෙස ඒකාකාරිව තබා ගත යුතුය.

5.භාරය ඈතින් තබා එසවීම
ඔබ ඔසවන භාණ්ඩයට විශාල වශයෙන් ඈත් උවහොත් පාදයේ ඇඟිලි මතට බර දේ.
මෙයින් දණහිස් එකට ගැටීම අවදානම් වේ.

6.උරහිස් නවන්න.
උරහිස් වෘතාකාර ලෙස නවා බර එසවීම ආරම්භ කරන්න.

7.පාවහන් පැළඳීම
දිවීම සඳහා භාවිත කරන පාවහන් පැළඳීම පුදුසු නොවේ.මෙහිදී ඔබේ පිහිටුම ස්ථායි ලෙස තබා ගැනීමට බාධා ඇති වේ.

8.බිම සිට මධ්‍යම පිහිටුමකට පමණක් බර ඔසවන්න.

9.වෙනත් කෙනෙකු අනුගමනය නොකරන්න.