ඔබගේ අත් බාහු වල මාංශපේෂී ලිහිල්විම වලක්වා දෑත් සවිමත් කරන ව්‍යායාම 3ක්

ඔබගේ අත් බාහු වල සම එල්ලා වැටීම වැලැක්වීමට ත්‍රි මූර්ධක මාංශ පේශීන්ට ක්‍රමවත් ව්‍යායාම ලබාදිය යුතුය.
අත් බාහු වල ත්‍රි මූර්ධක මාංශපේෂී එල්ලා වැටුනහොත් සම ඇදීමට ලක් වේ. මෙයින් අත් බාහු ලිහිල් වේ.
ඔබේ පෙනුම අවලක්ෂණ කරන මෙම ගැටලුව වැලැක්වීමට ක්‍රමවත් ව්‍යායාම 3 ක් මෙහි දැක්වේ.

1.දෑත් වලින් ඉහලට එසවීම

පළමුවෙන් ඔබේ දෑත් , හිස සහ උරහිස් කෙලින් තබා ගන්න.පාදයේ ඇඟිලි බිම තබා පීඩනයක් ලබා දෙන්න.පසුව රූපයේ දැක්වෙන පරිදි ඔබේ වැලමිට අංශක 90ක් පසුපසට නවන්න.සැමවිට ඔබේ ශරීරය කෙලින් තබා ගන්න.
අත් බාහු සම්පුර්ණයෙන් දික් වන්නේ ඒවා පසුපසට තද කල විටය.

2.ත්‍රි මූර්ධක ගිල්වීම

ඔබට පහසු ආධාරකයක් රැගෙන උරහිස් හොඳින් තද වන අයුරින් දෑත එහි තබා ගන්න. තට්ටම් පෙදෙස ආධාරකයෙන් ඉවතට රැගෙන පාද දිගු කරන්න.මෙහදී  වැලමිට මදක් ලිහිල් කල යුතුය මෙය ත්‍රි මූර්ධක වලට නිසි පරිදි ආතතියක් ලබා දෙයි.

දැන් ඉතා සෙමෙන් ඔබේ වැලමිට නවා ශරීරය පහත කරන්න.වැලමිට අංශක 90ක් වනතුරු නවා ශරීරය බිම දෙසටම නවන්න.මෙහිදී තට්ටම් පෙදෙස ආධාරකයට ලං වන පරිදි  තබා ගන්න.ඔබ වැලමිට නවා බිමට ලං වූ පසු නැවතත් මුල් පියවරට පැමිණිය යුතුය.මෙම පියවර අපහසු නම් පාද නැවෙන අයුරින් පහත දැක්වෙන ව්‍යායාමය කල හැකිය.

3.ත්‍රි මුර්ධක දිගු කිරීම

පළමුව කෙලින් සිට ගන්න.යම්කිසි බරක් එක් අතකට රැගෙන එය හිස කෙලින් තැබෙන පරිදි දෑත් හොඳින් ඇදෙන අයුරින් ඉහලට ඔසවන්න.
යටි බාහුව හිසෙහි ගැටෙන පරිදි සහ වැලමිට බිමට ලම්බක වන පරිදි භාරය අර්ධ වෘත්තාකාර ලෙස පසු පසට චලනය කරන්න.මෙහිදී ඉහල බාහුව චලනය නොකරන්න.
පසුව හොඳින් හුස්ම ඉහලට රැගෙන භාරය ඉහලට ඔසවන්න.හුස්ම පහලට දමා නැවතත් පළමු පියවරට පැමිණෙන්න.